Google Hindi Input

Google Hindi Input

Google Inc. – 0,8MB – Freeware – Android iOS Windows Mac
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Giúp bạn viết tiếng Hindi. Mở Cài đặt -> Ngôn ngữ & Đầu vào, trong phần "BÀN PHÍM & PHƯƠNG PHÁP NHẬP LIỆU", kiểm tra Đầu vào Tiếng Hindi của Google, sau đó bấm Mặc định và chọn "Phiên âm tiếng Hindi" trong hộp thoại "Chọn phương pháp nhập liệu".

Tổng quan

Google Hindi Input là một Freeware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Google Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Hindi Input hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/02/2010.

Google Hindi Input đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Người sử dụng của Google Hindi Input đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Google Hindi Input!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có Google Hindi Input cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.