Google Hindi Input

Google Hindi Input

Google Inc. – 0,8MB – Freeware – Android iOS Windows Mac
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Helps you to write Hindi. Open Settings -> Language & Input, under “KEYBOARD & INPUT METHODS” section, check Google Hindi Input, then click Default and select “Hindi transliteration” in the “Choose input method” dialog.

Tổng quan

Google Hindi Input là một Freeware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Google Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Hindi Input hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/02/2010.

Google Hindi Input đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Người sử dụng của Google Hindi Input đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Google Hindi Input!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Google Hindi Input cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.